Vastutustundlikud kohvilahendused

Pauligi jaoks on vastutustundlikkus olnud üks äritegevuse nurgakividest alates 19. sajandist, mil noor Gustav Paulig muutis kvaliteedi ja asjatundlikkuse kõikide tegevuste tuumaks. Paulig on pühendunud heaolu edendamisele kogu kohviahelas, oast tassini. Meie töö vastutustundlikkuse nimel rõhutab meie personali, tooteohutust, toodangu keskkonnasõbralikkust ja meie tegevust kohvihangete ahelas. 

Aastal 2019 pälvis Paulig Vastutustundliku Ettevõtluse indeksi hindamisel kuldmärgise. Meid tunnustati kõrgeima taseme vastutustundlikkuse märgisega erinevate tegevuste eest, mis panustavad kohvikasvatuse, -tootmise ja -tarnimise jätkusuutlikkusse, rohelisema energia ja keskkonnasäästlikumate materjalide kasutamisse, töötajate tervisesse ja rahulolusse ning ühiskonna arengusse.

Vas­tu­tus­tund­lik tege­vus

Aren­dame ja valime oma too­teid võttes arvesse kesk­kon­na­mõ­jusid. Meie põhi­mõ­te­tele vas­ta­vad too­ted on tur­va­li­sed, ener­gia- ja loo­dus­sääst­li­kud ning on taas­ka­su­ta­ta­vad või ohu­tult hävi­ta­ta­vad. Meie hool­dus­au­tod on madala heit­me­ta­se­mega.

Vas­tu­tus­tund­li­kud too­ted

Pau­lig Pro­fes­sio­nal on vas­tu­tus­tund­lik toor­aine­han­kija. Kohvi ost­jana tun­neb Pau­lig vas­tu­tust kogu koh­vi­keti eest - ala­tes päritolu­maast kuni kohvi tar­bi­ja­teni. Kohvi han­ki­mist suu­na­vad eeti­li­sed ostu­te­ge­vuse põhi­mõt­ted. Pöö­rame tähe­le­panu ka vii­si­dele, kui­das päritolu­maa­des kohvi too­de­takse. Vas­tu­tus­ser­ti­fi­kaa­ti­dele (UTZ Cer­ti­fied, Fair Trade, Orga­nic) vas­ta­vaid koh­vi­sorte kasu­ta­des tahame olla kind­lad kohvi pärito­lus ja toe­tada jät­ku­suut­likku aren­gut. 

Muu­tu­mist mõju­ta­des

Hinna ja kva­li­teedi kõr­val pöö­rame tähe­le­panu too­dete kogu elutsükli kesk­kon­na­mõ­ju­dele. 

Jagame oma klien­ti­dele usal­dus­väär­set tea­vet too­dete kesk­kon­na­oma­duste kohta ja edas­tame klien­tide soo­vid tar­ni­ja­tele. Püüd­leme selle poole, et kõik kau­ba­tar­ni­jad ja han­ki­jad jär­gik­sid jät­ku­suut­liku arengu põhi­mõt­teid ja vaja­du­sel muu­dak­sid oma töö­mee­to­deid.