Leveransvillkor

LEVERANSVILLKOR

PAULIG PROFESSIONAL WEBSHOP – LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNT

Paulig Professional Webshop (nedan Webshop) är en webbutik avsedd för företag som har en kundrelation till Oy Gustav Paulig Ab (nedan leverantör). För att göra inköp i Webshop krävs registrering som användare.

PRISER OCH EXPEDITIONSKOSTNADER

Priserna gäller tills vidare eller i samband med kampanjer under den tid som anges separat. Priserna anges exklusive mervärdesskatt. På fakturans slutsumma tillkommer gällande mervärdesskatt. På beställningar under 100 euro tillkommer en småleveransavgift på 10 euro. Beställningar på minst 350 euro (moms 0 %) levereras fraktfritt.

LEVERANSVILLKOR

Produkterna levereras normalt inom 2–3 vardagar från det att beställningen mottagits i Webshop-systemet. Om en produkt inte finns i lager vid leveranstidpunkten skickas den som efterleverans. En eventuell småleveransavgift och expeditionskostnader debiteras dock endast en gång. Beställningar skickas enbart till Finland.

ANNULLERING AV BESTÄLLNING

Kunden har rätt att annullera sin beställning endast om annulleringen görs innan beställningen har levererats. En beställning anses ha levererats när den har skickats till kunden.
Annulleringar ska meddelas till e-postadressen  [email protected] Annulleringsmeddelandet ska innehålla följande uppgifter:
beställningsnummer
beteckningar för de produkter som annulleras

BETALNINGSVILLKOR

I Webshop tillämpas leverantörens faktureringsvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att inte leverera produkter till en kund som har haft betalningsstörningar. Vid dröjsmål med betalningen debiterar leverantören en dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelse- och indrivningsavgifter.

RETUR AV PRODUKTER

Beställaren svarar för beställningens innehåll. Vid felbeställning kan oöppnade försäljningspartier returneras till leverantören, om beställaren meddelar leverantören om returen inom en (1) vecka från mottagandet av produkterna. Beställaren står för fraktkostnaderna vid produktreturer. De produkter som returneras ska vara felfria och försäljningspartierna oöppnade. Beställaren svarar för att de produkter som returneras har förvarats i ändamålsenliga lokaler och temperaturer.

REKLAMATIONER

Kunden ska lämna eventuella reklamationer gällande leveransens innehåll och själva leveransen skriftligen på e-postadressen  [email protected] inom en (1) vecka från mottagandet av produkterna. Muntliga reklamationer behandlas inte.

LEVERANTÖRENS ANSVAR

Leverantören svarar inte för indirekta skador som kunden orsakas och som kunden möjligtvis har orsakats till följd av en såld produkt eller till följd av att beställningen inte har tagits emot eller produkten inte har levererats enligt avtalsvillkoren. Leverantören svarar inte heller för skador till följd av force majeure (oöverstigligt hinder). Som force majeure räknas oförutsedda händelser eller förändringar i förhållandena, som strejk, lockout, brand, översvämning, råvarubrist, myndighetsåtgärd eller andra omständigheter som är oberoende av leverantören och som ligger utanför dennes påverkansmöjligheter. Force majeure befriar leverantören från sin skyldighet att iaktta överenskommen leveranstid.

ÄGANDERÄTTER OCH ANSVAR

En vara blir beställarens egendom när den har betalats till fullt belopp. Ansvaret för skada på en vara övergår till beställaren vid den tidpunkt då varan överlåts till beställaren.

ÄNDRING AV LEVERANSVILLKOR

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa leveransvillkor utan att meddela om detta. Innan kunden gör en beställning ska denne således ta del av de vid tidpunkten gällande leveransvillkoren. Ändrade leveransvillkor tillämpas endast på beställningar som görs efter ändringarna.