ATSAKOMYBĖ

At­sa­kin­ga veik­la

To­bu­li­na­me ir at­ren­ka­me savo pro­duk­tus gal­vo­da­mi apie po­vei­kį ap­lin­kai. At­si­žvel­giant į mūsų prin­ci­pus, pro­duk­tai turi būti sau­gūs, ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs, tau­so­ti gam­tos iš­tek­lius, be to, turi būti ga­li­my­bė juos per­dirb­ti arba sau­giai iš­mes­ti. Mūsų tech­ni­nės prie­žiū­ros trans­por­to prie­mo­nės pa­si­žy­mi ma­žo­mis iš­tek­lių są­nau­do­mis.

At­sa­kin­gai au­gi­na­ma pro­duk­ci­ja

"Pau­lig Pro­fes­sio­nal" yra at­sa­kin­gas ža­lia­vi­nių me­džia­gų pir­kė­jas. Kaip kavos pir­kė­jas, "Pau­lig" pri­si­ima at­sa­ko­my­bę dėl visos ga­my­bos gran­di­nės - nuo kil­mės šalių iki var­to­to­jų. Pirk­da­mi kavą lai­ko­mės etiš­ko pir­ki­mo prin­ci­pų. At­si­žvel­gia­me į būdus, kurie nau­do­ja­mi au­gi­nant kavą kil­mės ša­ly­se.  Įsi­ti­ki­na­me, kad ži­no­me kavos kilmę, ir pa­lai­ko­me tva­rią plėt­rą - šiuo tiks­lu nau­do­ja­me kavą su at­sa­ko­my­bės ser­ti­fi­ka­tais (UTZ, "Fair Trade", "Or­ga­nic").

Veiks­min­gi po­ky­čiai

Dė­me­sį ski­ria­me ne tik kai­nai ir ko­ky­bei, bet ir pro­duk­tų po­vei­kiui ap­lin­kai visu jų nau­do­ji­mo ciklu.

Klien­tams pa­tei­kia­me pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos apie savo ga­mi­nių ap­lin­ko­sau­gos ypa­ty­bes ir var­to­to­jų pa­gei­da­vi­mus per­duo­da­me tie­kė­jams. Sten­gia­mės, kad visi mūsų tie­kė­jai ir part­ne­riai lai­ky­tų­si tva­ru­mo prin­ci­pų. Todėl pri­rei­kus pra­šo­me, kad jie pa­keis­tų savo darbo būdą.

Bend­ro­ji at­sa­ko­my­bė

Verslas vai­di­na svar­bų vaid­me­nį kal­bant apie at­sa­ko­my­bę už žmo­nių ge­ro­vę. Drau­ge mes ga­li­me įveik­ti netgi di­džiau­sias prob­le­mas. "Pau­lig Pro­fes­sio­nal" dirba at­sa­kin­gai - savo vers­lo, dar­buo­to­jų ir ap­lin­kos po­žiū­riu.

Ko­ky­bė

Mūsų pag­rin­di­nė įmo­nės at­sa­ko­my­bė yra teik­ti aukš­tos ko­ky­bės kavos spren­di­mus, pa­ten­kin­sian­čius mūsų kli­en­tų po­rei­kius. Tai ver­ti­na­me at­sa­kin­gai ir rim­tai, tad be­są­ly­giš­kai pri­si­ima­me at­sa­ko­my­bę. Įsi­gy­ja­me ir tie­kia­me ge­riau­sią ga­li­mą ko­ky­bę. Tik ap­lin­ką tau­so­jan­tis pro­duk­tas gali būti aukš­tos ko­ky­bės.

To­bu­lė­ji­mas

Nuo­lat dir­ba­me drau­ge su savo part­ne­riais ir tie­kė­jais, nu­sta­to­me rei­ka­lin­gus stan­dar­tus ir to­liau to­bu­li­na­me tva­rius pro­duk­tus.

Kai kurie es­mi­niai veiks­niai, ku­riuos sten­gia­mės tie­sio­giai arba ne­tie­sio­giai įta­ko­ti, yra apa­ra­tų van­dens są­nau­dų ma­ži­ni­mas, jų ener­gi­jos efek­ty­vu­mo ge­ri­ni­mas ir ga­my­bos at­lie­kų su­ma­ži­ni­mas.
Esame įsi­pa­rei­go­ję to­bu­lin­ti savo veik­lą bei tai­ky­ti ko­ky­biš­kas ir ap­lin­ką tau­so­jan­čias pro­ce­dū­ras, dė­me­sį ski­riant ir tech­no­lo­gi­nei pa­žan­gai, mūsų kli­en­tų po­rei­kiams, vi­suo­me­nės lū­kes­čiams bei įsta­ty­mams.