Kas yra „Pau­lig Pro­fes­sio­nal“?

 Nuo 2014 m. pra­džios „Pau­lig“ siūlo pro­fe­sio­na­lams skir­tus kavos spren­di­mus, tei­kia­mus nau­do­jant pre­ki­nį ženk­lą „Pau­lig Pro­fes­sio­nal“. Po­ky­tis įvyko dėl dvie­jų stip­rių kavos pro­fe­sio­na­lų -  „Ven­dor“ ir „Pau­lig“ - su­si­jun­gi­mo. „Ven­dor“ serviso kom­pe­ten­ci­ja sėk­min­gai pa­pil­do „Pau­lig“ kavos spren­di­mų ga­li­my­bes. Dabar klien­tai po vienu stogu gali rasti viską, ko jiems rei­kia kavos vers­lui - kokybiškus produktus, kavos įrangą, serviso paslaugas, kavos mokymus, reklaminį palaikymą.

 „Pau­lig“ turi be­veik 140 metų pa­tir­tį kavos rūšių skru­di­ni­mo sri­ty­je. Dabar šią kom­pe­ten­ci­ją derinant su sėk­min­go ap­tar­na­vi­mo kon­cep­ci­ja „Pau­lig Pro­fes­sio­nal“ gali save va­din­ti tie­kė­ju, ge­ban­čiu pa­ten­kin­ti visus jūsų pro­fe­sio­na­lius kavos po­rei­kius.

 

„Pau­lig Pro­fes­sio­nal“ ne tik par­duo­da pro­duk­tus ir įran­gą, bet ir pa­de­da klien­tams sėk­min­gai plė­to­ti savo kavos vers­lą.

Vis­kas pra­si­de­da nuo iš­sa­maus kli­en­tų po­rei­kių iden­ti­fi­ka­vi­mo. Nau­do­da­mi savo tu­ri­mą asor­ti­men­tą, pri­tai­ko­me bend­rą­jį spren­di­mą, ge­riau­siai tin­kan­tį kiek­vie­no kli­en­to po­rei­kiams ir ap­lin­ky­bėms. Tai reiš­kia ne tik aukš­tos ko­ky­bės kavą, bet ir visa kita, ko gali rei­kė­ti no­rint var­to­to­jui už­tik­rin­ti nuo­sta­bų kavos po­jū­tį. Dabar įran­gą, tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas, fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes, par­da­vi­mų pa­gal­bą ir su kava dir­ban­čio per­so­na­lo mo­ky­mus ga­li­te rasti vie­no­je vie­to­je.

 „Pau­lig Pro­fes­sio­nal“ veik­lą vykdo Baltijos šalyse, Skandinavijos šalyse bei Rusijoje.

 

PAULIG PROFESSIONAL coffee business solutions