Vastuullisia kahviratkaisuja

 

Meillä Pauligilla vastuullisuus on ollut yksi toiminnan peruspilareista jo 1800-luvulta lähtien, jolloin nuori Gustav Paulig linjasi laadun ja osaamisen kaiken tekemisen ytimeen. Paulig on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja hyvinvointia koko kahviketjussa pavusta kuppiin. Vastuutyömme painottuu omaan henkilöstöön, tuoteturvallisuuteen, toimintamme ympäristö­ystävällisyyteen ja toimintaamme kahvin hankintaketjussa.

 

Vas­tuul­li­nen toi­min­ta

Ke­hi­täm­me ja va­lit­sem­me tuot­teem­me ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­mioi­den. Pe­ri­aat­tei­dem­me mu­kai­set tuot­teet ovat tur­val­li­sia, ener­gia­ta­lou­del­li­sia ei­vät­kä tuh­laa luon­non­va­ro­ja, ja ne voi­daan kier­rät­tää tai hä­vit­tää tur­val­li­ses­ti. Huol­toau­tom­me ovat vä­hä­pääs­töi­siä.

Vas­tuul­li­sia tuot­tei­ta

Pau­lig Pro­fes­sio­nal on vas­tuul­li­nen raa­ka-ai­ne­hank­ki­ja. Kah­vin os­ta­ja­na Pau­lig tun­tee vas­tuun­sa koko kah­vi­ket­jus­ta al­ku­pe­rä­mais­ta kah­vin ku­lut­ta­jiin. Kah­vin han­kin­taa oh­jaa­vat eet­ti­set os­to­toi­min­nan pe­ri­aat­teet. Huo­mioim­me myös tavat, joil­la kahvi al­ku­pe­rä­mais­sa tuo­te­taan.  Ha­luam­me var­mis­tua kah­vin al­ku­pe­räs­tä ja tukea kes­tä­vää ke­hi­tys­tä käyt­tä­mäl­lä vas­tuul­li­suus­ser­ti­fioi­tu­ja (UTZ, Reilu kaup­pa, Luomu) kah­ve­ja. 

Muu­tos­ta vai­kut­ta­mal­la

Kiin­ni­täm­me hin­nan ja laa­dun ohel­la huo­mio­ta tuot­tei­den koko elin­kaa­ren ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin. 

Jaam­me asiak­kail­lem­me luo­tet­ta­vaa tie­toa tuot­tei­den ym­pä­ris­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja vä­li­täm­me asiak­kai­den toi­vo­muk­set toi­mit­ta­jil­le. Py­rim­me saa­maan kaik­ki ta­va­ran­toi­mit­ta­jat ja ali­hank­ki­jat nou­dat­ta­maan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­tei­ta ja tar­vit­taes­sa muut­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan. 

 Jäljitä kahvisi!

 

 

 

Hyvä kahvi kaikille. 

Lue lisää vastuullisuudestamme!