VASTUTUSTUNDLIKKUS

Vas­tu­tus­tund­lik tege­vus

Aren­dame ja valime oma too­teid kesk­kon­na­mõ­jusid arvesse võt­tes. Meie põhi­mõ­te­tele vas­ta­vad too­ted on tur­va­li­sed, ener­gia- ja loo­dus­sääst­li­kud ning on taas­ka­su­ta­ta­vad või ohu­tult hävi­ta­ta­vad. Meie hool­dus­au­tod on madala heit­me­ta­se­mega.

Vas­tu­tus­tund­li­kud too­ted

Pau­lig Pro­fes­sio­nal on vas­tu­tus­tund­lik toor­aine­han­kija. Kohvi ost­jana tun­neb Pau­lig vas­tu­tust kogu koh­vi­keti eest - ala­tes päritolu­maast kuni kohvi tar­bi­ja­teni. Kohvi han­ki­mist suu­na­vad eeti­li­sed ostu­te­ge­vuse põhi­mõt­ted. Pöö­rame tähe­le­panu ka vii­si­dele, kui­das päritolu­maa­des kohvi too­de­takse. Vas­tu­tus­ser­ti­fi­kaa­ti­dele (UTZ Cer­ti­fied, Fair Trade, Orga­nic) vas­ta­vaid koh­vi­sorte kasu­ta­des tahame olla kind­lad kohvi pärito­lus ja toe­tada jät­ku­suut­likku aren­gut. 

Muu­tu­mist mõju­ta­des

Hinna ja kva­li­teedi kõr­val pöö­rame tähe­le­panu too­dete kogu elutsükli kesk­kon­na­mõ­ju­dele. 

Jagame oma klien­ti­dele usal­dus­väär­set tea­vet too­dete kesk­kon­na­oma­duste kohta ja edas­tame klien­tide soo­vid tar­ni­ja­tele. Püüd­leme selle poole, et kõik kau­ba­tar­ni­jad ja han­ki­jad jär­gik­sid jät­ku­suut­liku arengu põhi­mõt­teid ja vaja­du­sel muu­dak­sid oma töö­mee­to­deid.